Какво трябва да знаем при сключването на ипотечен кредит

 • Начало
 • Блог
 • Какво трябва да знаем при сключването на ипотечен кредит
skluchvane-na-dogovor-za-ipotechen-kredit-light-finance

В днешната статия ще ви запознаем с механизма, по който работят ипотечните кредити, както и какви са ключовите аспекти, на които трябва да обърнете внимание при кандидатстване.

Сумите, отпускани по този тип кредити, обикновено са в голям размер, което налага и периодът на изплащането да бъде със значителна продължителност. Именно поради тази причина е от особено значение подробно да се запознаете с условията, спецификите и особеностите на ипотечните кредити, както и да обмислите възможностите си за безпроблемно покриване на месечните вноски. Това ще ви помогне да вземете възможно най-правилното и обосновано финансово решение.

Първата стъпка в процеса по кандидатстване за ипотечен кредит е детайлно да проучите условията на институцията, към която сте избрали да се насочите. Съгласно Закона за кредитните институции, освен банките такъв тип кредити имат право да предоставят и финансовите институции, вписани в публичния регистър по чл.3а от същия закон.

След като сте се уверили, че избраната от вас институция отговоря на законовите изисквания, следва да обърнете внимание и на някои допълнителни законови аспекти залегнали в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП).

В сила от 2016 г. ЗКНИП цели въвеждането на закрилни норми по отношение на потребителите на кредитни услуги и продукти. За съжаление, не всеки потребител разполага с времето или пък с необходимите знания, за да открои съществените елементи на закона. Ето защо в днешната статия обобщено ще ви представим най-важните особености, а именно:

Кой попада под обхвата на закона?

 • По смисъла на ЗКНИП ипотечен е кредитът на потребител, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, също така и кредит, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот;
 • Потребител от своя страна може да бъде всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот, действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност. 

Какво трябва да съдържа договорът за ипотечен кредит?

Кредитоискателите обикновено се интересуват от сумата, която може да им бъде отпусната, при какъв лихвен процент, както и какъв ще бъде размерът на вноската по кредита. Не бива да забравяте обаче, че има и други важни аспекти, на които трябва да обърнете внимание, като например предоставяне от страна на кредитиращата институция на проектодоговор, с който да се запознаете предварително.

Тук е важно да отбележим, че от момента на получаването на проектодоговора разполагате с 14 – дневен срок в рамките на който да вземете информирано решение относно това дали искате да сключите договора или не. Именно тази законова възможност ви спестява редица рискове и неприятности, които биха могли да възникнат в процеса на одобрение на кредита.

За да сте сигурни, че договорът ви за ипотечен кредит отговоря на изискванията на ЗКНИП, то трябва да потърсите дали всички задължителни реквизити са налице. Някои от по-важните са:

 • Общ размер на кредита;
 • Срок за изплащане;
 • Лихвен процент – фиксиран или променлив, с описание как се формира променливия лихвен процент;
 • Годишен процент на разходите (ГПР) с подробна информация за всички разходи. Годишният процент на разходите е един от най-важните показатели за всеки кредитен продукт, тъй като ще ви даде представа за неговата „крайна цена” и това колко ще ви струва обслужването му за целия период.
 • Погасителен план и начини на погасяване;
 • Обща сума, дължима от потребителя;
 • Разходи при предсрочно погасяване.

След като се уверите, че договорът ви за кредит съдържа всички изискуеми компоненти, е важно да обърнете внимание на таксите и комисионите, които институцията има право да начислява. Съгласно ЗКНИП институцията не може да изисква от вас заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и няма право да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие.

На следващо място е важно да сте наясно с последиците, в случай че решите да погасите кредита си предсрочно. Съгласно разпоредбите на ЗКНИП при предсрочно погасяване на договора за кредит потребителят заплаща такса в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. След този срок потребителят не дължи такса при предсрочно погасяване.

На последно място, но не и по важност, следва да сте информирани и какво се случва, ако закъснеете със заплащането на месечната си вноска. В тези случаи започва да ви се начислява лихва за забава, която не може да надхвърля установената от БНБ законна лихва за забава, определена с Постановление на Министерски съвет.

Надяваме се, че с тази статия сме успели да хвърлим малко повече светлина върху процеса за кандидатстване за ипотечен кредит и да отговорим на някои от най-често задаваните въпроси. Други полезни статии и информация относно кредитирането може да намерите в нашия блог.

 

Последни публикации