Цесия

Какво е цесия?

Изкупуването на вземане (правният термин е цесия) е прехвърляне на вземане от един кредитор (цесионер), който притежава определено вземане (дължи му се нещо) спрямо друго лице (длъжник) на трето лице (нов кредитор  цедент).

5 предимства да
продадеш вземането си

Вземанията Ви бързо и лесно се превръщат в реални финансови активи
Получавате свеж финансов поток
Спестявате усилия, ресурс и време
Минимизирате Вашите загуби
Спестявате разходи, при предприемане на действия за събиране на Вашите вземания

Ние не сме колектори

Лайт Финанси изкупува вземания от други фирми и физически лица
и става нов кредитор на длъжника

Какво вземане може да бъде обект на цесия?

Може да се изкупи всяко вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат прехвърляне. Могат да се цедират вземания, произтичащи от едностранни и двустранни договори като например:
✅ Обезпечени и необезпечени вземания от физически и юридически лица
(търговски дружества, ЕТ, земеделски производители)
✅ Потребителски и стокови кредити на физически лица
✅ Кредитни линии на физически и юридически лица
✅ Вземания по кредитни карти от физически лица
✅ Ипотечни кредити
✅ Вземания по фактури
✅ Неправомерно начислени лихви или такси по банкови продукти
✅ Условни вземания
✅ Спорни права

 

Какво Ви гарантираме?

Изкупуването на вземане е процес, свързан с анализ и оценка на предоставената от клиента информация за неговото вземане, постигане на договореност за покупна цена, правно оформяне и съгласуване на необходимите документи.
🔵 Бърза и справедлива оценка на вашето вземане
🔵 Ефективност
🔵 Коректност и професионално отношение
🔵 Индивидуална преценка за всеки конкретен случай

Стъпките при прехвърляне на вземане

 

Прехвърлянето на вземането се извършва с договор за цесия. Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице срещу заплащане на определена цена.

По сила на договора за цесия прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите и другите му принадлежности, включително и изтеклите лихви, освен ако не е уговорено противното. По силата на този договор, цесионерът има пълното право да претендира плащане от длъжникът.

Стъпка 1

Подписване на договор за конфиденциалност между страните.

Стъпка 2

Предоставяне на копия от пълната документация

Стъпка 3

Представяне на персонална оферта.

Стъпка 4

Договаряне на цена

Стъпка 5

Подписване на договор и изплащане на цената.

Свържете се с нас

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Обработка на личните данни

Често Задавани Въпроси

Какво е изкупуване на вземане (цесия)?

Защо се прехвърля вземане?

Как се прехвърля вземането?

Коя е нормативната уредба?

Кои са страните по договора за цесия?

Какво се уговаря в договор за цесия?

Кой е цедентът?

Кой е цесионерът?

Какви са задълженията на цедентът?

Нужно ли е съгласие на длъжника за прехвърляне на вземането?

Кой може да се възползва от цесия?

Какво вземане може да бъде обект на цесия?

Какво не може да се цедира?

В каква форма се сключва договор за цесия?

Какви са стъпките при прехвърляне на вземане?

Какви са ползите от цесията?

Какво предлагаме?

Предоставяте ли услуга по събиране на възложени вземания?

Има ли право цесионерът да обработва лични данни на длъжника?

Заключение