Определение за Възвръщаемост

Възвръщаемост

Възвръщаемостта е печалбата или загубата на инвестиция за определен период. Възвръщаемостта може да бъде измерена в абсолютно изражение, като спечелени или загубени пари, или като процент или годишна норма на възвръщаемост. Нормата на възвръщаемост се изчислява, като нетната печалба се раздели на началната сума на инвестицията и се умножи по 100, за да се получи процентът. Годишната норма измерва средната възвръщаемост, получена за няколко години или инвестиционни периоди. Взема се предвид натрупването, инфлацията и други фактори, които могат да повлияят на общата сума, спечелена от инвестиция във времето.

Възвръщаемостта се отнася за акции, облигации, взаимни фондове и инвестиции в недвижими имоти. 

Какво е Възвръщаемост 

Възвращаемостта или финансовата възвръщаемост са парите, направени или загубени от инвестиция във времето. 

Възвръщаемостта може да се изрази номинално като изменението на левовата стойност на инвестицията във времето. Възвръщаемостта може да се определи и като процент, получен от съотношението печалба/инвестиция. Възвръщаемостта 

може също да бъде представена като нетни резултати (след такси, данъци и инфлация) или брутна възвръщаемост, която не отчита нищо друго освен промяната на цената. Включва дори вашия пенсионен план. 

Разбиране за Възвръщаемост 

Благоразумните инвеститори знаят, че точното определение на възвръщаемостта зависи от ситуацията и зависи от входните финансови данни за измерването ѝ. Омнибусен термин като печалба може да означава брутна, оперативна, нетна, преди или след данъци. Общ термин като инвестиция може да означава избрани, средни или общи активи. 

Възвръщаемостта за периода на държане е възвръщаемостта на инвестицията за времето, през което даден инвеститор я притежава. Възвръщаемостта за периода на държане може да бъде изразена номинално или като процент. Когато се изразява като процент, често използваният термин е нормата на възвръщаемост (RoR). 

Например възвръщаемостта, спечелена през периодичния интервал от един месец, е месечна възвръщаемост, а възвръщаемостта за една година е годишна. Често хората се интересуват от годишната възвръщаемост на инвестицията (на годишна база), която изчислява промяната на цената от днес до тази от същата дата преди една година. 

Възвръщаемостта за периодични интервали с различна дължина може да се сравнява само когато се преобразува в интервали с еднаква дължина. Обичайно е да се сравняват печалбите, спечелени по време на едногодишни паузи. Преобразуването на по-кратки или по-дълги интервали на възвръщаемост в годишни възвръщаемости се нарича изравняване на годишна база.

Номинална Възвръщаемост 

Номинална възвръщаемост е нетната печалба или загуба на инвестиция, изразена в брой долари (или друга приложима валута) преди всякакви корекции за данъци, такси, дивиденти, инфлация или каквото и да е друго влияние върху сумата. Може да се изчисли чрез калкулиране на промяната в стойността на инвестицията за определен период плюс всички разпределения минус всички разходи. Дистрибуциите, получени от инвеститор, зависят от вида на инвестицията или начинанието, но могат да включват дивиденти, лихви, наеми, права, облаги или други парични потоци, получени от инвеститор. Разходите, платени от инвеститор, зависят от вида на инвестицията или начинанието, но могат да включват данъци, разходи, такси или разходи, платени от инвеститор за придобиване, поддържане и продажба на актив. 

Реална Възвръщаемост 

Реалната норма на възвръщаемост се коригира за промени в цените, дължащи се на инфлация или други външни фактори. Този метод изразява номиналната норма на възвръщаемост в реално изражение, което поддържа покупателната способност на дадено ниво на капитал постоянна във времето. Коригирането на номиналната възвръщаемост, за да компенсирате фактори като инфлацията, ви позволява да определите каква част от вашата малка възвръщаемост е реална. Познаването на реалната норма на възвръщаемост на инвестицията е много важно, преди да инвестирате парите си. Това е така, защото инфлацията може да намали стойността с течение на времето, точно както данъците също намаляват. 

Следващите думи от речника

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9