Определение за Кредит

Определение за Кредит

Кредитът се определя като споразумение, при което клиент получава стоки или услуги от продавача в замяна на бъдещо плащане. Кредитът може да бъде отпуснат на физически лица, предприятия и организации чрез използване на кредитни карти, заеми, кредитни линии и други възможности за финансиране.

 

Какво Представлява Кредитът?

Кредитът, често използван термин във финансовата система, се отнася до споразумение, при което една страна предоставя парична сума или друго стойностно средство на друга страна и се очаква да го върне с лихва в определения срок.

Когато става въпрос за кредит, хората обикновено определят финансовото състояние на лицето или компанията като “добро” или “лошо”. От счетоводна гледна точка обаче “кредит” е специален вид счетоводно записване. Това е запис, при който кредиторът (или заемодателят) ви е дал нещо ценно и очаква да получи нещо в замяна. С други думи, това е форма на отложено плащане или аванс от едно лице към друго.

 

Видове Кредити

Двете най-разпространени форми на кредит са револвиращият кредит и кредитът на вноски. Револвиращият кредит позволява погасяване на главницата за определен период от време с възможност за допълнително заемане при необходимост. От друга страна, кредитът на вноски включва фиксирани плащания за определена сума и срок на кредита. Освен това както револвиращият, така и кредитът на вноски могат да включват лихвени проценти, които оказват влияние върху цената на заема.

 

Какво е револвиращ кредит?

Револвиращият кредит е вид безсрочен кредит, който позволява на кредитополучателя да усвои одобрена сума и след това да я изплати на части. Кредитополучателят може да получи достъп до средствата, когато е необходимо, до предварително определения лимит. Този вид кредит се използва популярно от компаниите за кредитни карти, като позволява на клиентите да заемат до определен лимит, без да се налага да кандидатстват отново.

Револвиращият кредит е заем без окончателен срок на погасяване – представете си го като безсрочна карта или кредитна линия – като например тази, която можете да намерите в сметката на обикновената си кредитна карта. Ако сметката е в добро състояние, кредитополучателите могат да продължат да теглят заеми по нея до размера на установения кредитен лимит. При извършване на плащане на салдото средствата отново постъпват по сметката – този вид кредит обикновено се нарича кредит с отворен край. Други заеми, като например ипотечните и автомобилните, се отнасят към кредитите със затворен край, тъй като приключват на определена дата.

 

Какво е разсрочен кредит?

Кредитът на вноски е вид кредит от затворен тип, който изисква фиксирани плащания за определен срок. Този вид кредит често е придружен от лихва и обикновено трябва да бъде погасен изцяло, преди кредитополучателят да получи достъп до допълнителни средства. Заеми като ипотеки, заеми за автомобили и студентски заеми са често срещани примери за кредит с разсрочено плащане.

 

Разлика Между Револвиращ и Разсрочен Кредит

Разликата между револвиращия и разсрочения кредит е, че револвиращият кредит позволява на кредитополучателите да имат достъп до средства до предварително определен лимит, без да се налага да кандидатстват отново за кредит, докато разсроченият кредит изисква фиксирани плащания за определен срок.

Освен това лихвеният процент, свързан с кредитите на изплащане, обикновено не е толкова променлив, колкото този, свързан с револвиращите кредити. Освен това кредитите на вноски осигуряват чувство за сигурност, тъй като кредитополучателите знаят точно колко трябва да плащат всеки месец, за да изплатят кредита.

Предимството на разсрочения кредит е, че той може да помогне за повишаване на кредитния рейтинг на кредитополучателя. Тъй като кредитите на вноски изискват редовни плащания, те показват, че кредитополучателят е отговорен и способен да погасява задълженията си навреме.

 

Какво Представлява Кредитното Писмо?

Международната търговия разчита до голяма степен на акредитиви – писмо от банката, което гарантира, че продавачите ще получат пълния размер на дължимото плащане в договорения срок. Ако купувачите не могат да се разплатят, тогава банките поемат отговорността за тази сума.

 

Какво е Кредитен Лимит?

Когато вземате заем от кредитор, например от компания за кредитни карти, определеният ви кредитен лимит е максималната сума, която той е готов да отпусне. След като достигнете тази максимална сума, не можете да правите повече покупки, докато не изплатите частично или изцяло дължимия остатък. Терминът е приложим по същия начин при обсъждане на кредитни линии и планове за разсрочено плащане.

 

Какво е кредитна линия?

Кредитната линия, вид заем от банкови институции или други финансови фирми, дава на кредитополучателите достъп до определена сума, която те могат да използват при необходимост, вместо да я получат наведнъж. Най-разпространеният пример е кредитната линия за собствен капитал (HELOC), която позволява на собствениците на жилища да вземат заем срещу стойността на къщата си за ремонт или за всякакви други цели.

 

Заключение

Кредитът е многостранен термин в сферата на личните и корпоративните финанси. Обикновено с него се обозначава способността на човек да закупи стоки или услуги сега, като плащането е дължимо в определен момент. Този вид споразумение може да се осъществи между две страни директно или чрез посредническа организация като банка или друга финансова институция – но всяка ситуация подпомага изключително много улесняването на търговията в световен мащаб.

Следващите думи от речника

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9