Определение за Брутна Печалба

Брутна Печалба

Определението за брутна печалба е разликата между приходите на компанията и разходите за продадени стоки (COGS). С други думи, това е печалбата, която остава след приспадането на всички преки разходи, свързани с производството на даден продукт или предоставянето на услуга. Брутната печалба може да се използва за измерване на ефективността и производителността на бизнеса, както и за идентифициране на потенциални области на подобрение. 

Какво е Брутна Печалба? 

Брутната печалба е печалбата, която дружеството получава, след като приспадне разходите, свързани с производството и продажбата на неговите продукти, или разходите, свързани с предоставянето на неговите услуги. Брутната печалба се появява в отчета за приходите и разходите на дружеството и може да бъде изчислена чрез изваждане на разходите за продадени стоки (COGS) от приходите (продажбите). Тези данни могат да бъдат намерени в отчета за приходите и разходите на компанията. Брутната печалба може да бъде наричана още печалба от продажби или брутен доход. 

Брутна Печалба спрямо Марж на Брутната Печалба

Брутната печалба може да се използва за изчисляване на друг показател – маржа на брутната печалба. Този показател е полезен за сравняване на производствената ефективност на дадена компания във времето. Простото сравняване на брутните печалби от година на година или от тримесечие на тримесечие може да бъде подвеждащо, тъй като брутните печалби могат да нарастват, докато брутните маржове да намаляват – тревожна тенденция, която може да доведе компанията до проблеми. Въпреки че термините са сходни (и понякога се използват като взаимозаменяеми), брутната печалба не е същото като марж на брутната печалба. Брутната печалба се изразява като стойност във валута, а маржът на брутната печалба – като процент. 

Брутна Печалба спрямо Нетна Печалба 

Брутната печалба е различна от нетната печалба, наричана още нетен доход. Въпреки че и двете са показатели за финансовата способност на компанията да генерира продажби и печалба, тези две измервания имат напълно различни цели. 

Брутната печалба се изчислява, като се извадят разходите за продадените стоки от нетните приходи. След това, като се извадят останалите оперативни разходи на компанията, се получава нетният доход. Нетният доход е печалбата, получена от предприятието след отчитане на всички разходи, докато брутната печалба отчита само специфичните за продукта разходи за продадените стоки. Тъй като това са две различни изчисления, те имат напълно различни цели за оценка на това как се справя дадена компания. Брутната печалба е полезна, за да се определи колко добре компанията управлява своето производство, разходите за труд, доставките на суровини и развалянето на продукцията. Нетният доход е полезен, за да се определи като цяло дали дейността на предприятието носи печалба при отчитане на административните разходи, наема, застраховката и данъците. 

Как да Изчислим Брутната Печалба 

Ето един пример за изчисляване на брутната печалба и маржа на брутната печалба, като се използва отчетът за приходите и разходите на фирма ABC. 

За да изчислим брутната печалба, първо трябва да съберем разходите за продадените стоки (COGS), които възлизат на 126 584 USD. Не включваме разходи за продажби, административни и други разходи, тъй като те са предимно

фиксирани разходи. След това изваждаме себестойността на продадените стоки от приходите, за да получим брутна печалба в размер на 151 800 USD – 126 584 USD = 25 216 милиона USD. 

За да получим маржа на брутната печалба, разделяме брутната печалба на общите приходи и получаваме марж от 25 216 USD / 151 800 USD = 16,61 %. Това е благоприятно в сравнение със средната стойност за автомобилната индустрия от около 14%, което предполага, че Ford работи по-ефективно от своите колеги. 

Предимства на Използването на Брутната Печалба 

Има няколко причини, поради които една компания би искала да анализира брутната печалба в сравнение с нетната печалба. Има няколко причини, поради които една компания би искала да анализира брутната печалба в сравнение с нетната печалба. Премахвайки “шума” от административните или оперативните разходи, компанията може да мисли стратегически за това как се представят нейните продукти или да прилага по-добри стратегии за контрол на разходите. 

Освен това брутната печалба обикновено е по-контролируема от други аспекти на компанията. Помислете за разходи като комунални услуги (за офис операции), наем, застраховка или консумативи Някои от тези разходи са неизбежни в хода на дейността и относително неконтролируеми по отношение на направените разходи. От друга страна, брутната печалба се определя от нетните приходи (които до голяма степен се определят от цената, определена от компанията) и разходите за продадените стоки (които до голяма степен се определят от вложените ресурси, които компанията плаща за своя продукт). Компанията може стратегически да променя повече компоненти на брутната печалба, отколкото на нетната печалба; следователно има смисъл понякога да се ограничава гледната точка на ръководството предимно до това, което то може да контролира. 

Ограничения на Използването на Брутната Печалба Стандартизираните отчети за доходите, изготвени от службите за финансови данни, могат да дават малко по-различни брутни печалби. Тези отчети удобно 

показват брутната печалба като отделен ред, но те са достъпни само за публичните дружества. Инвеститорите, които преглеждат приходите на частните

дружества, трябва да се запознаят с позициите за разходи и разноски в нестандартизирания счетоводен баланс, които могат да участват или да не участват в изчисленията на брутната печалба.

Следващите думи от речника

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9