fbpx
Изберете страница

Кредитиране

Процент за теб
Ипотечен кредит
Бизнес кредит

Достатъчно е само да плащаш кредита си навреме и можеш да се възползваш от програмата ПРОЦЕНТ ЗА ТЕБ.

С програмата „Процент за теб“ можете да намалите лихвения процент по своя кредит с един пункт след всеки 6 (шест) изплатени месечни вноски. Имате право да се възползвате от програмата и при забава по заплащане на една или повече месечни погасителни вноски при изрично съгласие от страна на Лайт Финанси. За да се възползвате от програмата, е необходимо да подадете Искане за предоговаряне на уговорената лихва по кредита. При използване на програмата „Процент за теб“ месечната погасителна вноска в приетия погасителен план с договора за кредит се преизчислява като непогасената главница по кредита се разсрочва за оставащия срок на договора, като се прилага намаленият лихвен процент. Предоговореният лихвен процент също е фиксиран за срока на договора за кредит. Имате право да се ползвате от програмата неограничен брой пъти, но минималният размер на годишния фиксиран лихвения процент не може да бъде по-малък от 7% (седем) процента.

 

ПРОГРАМА „ПРОЦЕНТ ЗА ТЕБ“

Можеш да намалиш лихвения си процент с един пункт след всеки 6 (шест) изплатени месечни вноски! Достатъчно е само да плащаш кредита си навреме. виж повече

Рефинансиране

Вземете правилното решение при рефинансиране на вашия кредит. Важно е да проучите и да изберете най-добрите нови условия за вас, предлагащи се от кредиторите на пазара. Чрез рефинансиране ще прекратите настоящите си кредитни отношения с текущ кредитор, за да стартирате при друг или при настоящия, но с много по-изгодни условия. Лошото кредитно досие не означава, че нямате опции за финансиране. Свържете се с нас и научете повече.

Гратисен период по лихва и главница от 6 (шест) месеца.

С минимум 7 % по-ниска лихва от текущата ви при друг кредитор.

Заплащаме 1 % от сумата на кредита за нотариалните такси при сключване на сделката, като отстъпка от дължимата лихва.

Преференциалните условия важат за всички нови клиенти, подали искане за кредит до 28.02.2021г.

Ипотечен кредит

Ипотечните кредити са изключително популярни сред потребителите, поради факта, че се сключват за по-дълъг период от време и са с по-благоприятни условия от потребителските кредити. Лайт Финанси може да ти предложи извънредно ниски лихви и гратисен период по лихва и главница от 3 месеца.  Нашите условия са съобразени изцяло със Закона за кредити за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), чиято цел е да защити потребителите.

Какво трябва да знаем при сключване на договор за ипотечен кредит.

Представителен пример за Договор за кредит.

Предоставяне на информация.

Без доказване на доход

Без такса за разглеждане на документите

Без погасителни вноски до 12 месеца

За да кандидатстваш за Ипотечен кредит от Лайт Финанси, е необходимо:

Да си на възраст над 18 години

Да имаш имот, който да послужи за обезпечение

Да проведеш разговор с наш специалист

Заедно ще изберем най-подходящите условия, като срок на погасяване, месечна вноска, лихвен процент и други.

Бизнес кредит

Кредитите за бизнес представляват инвестиционен инструмент, който спомага за развиването на компанията и нейното утвърждаване на пазара. Положителната оценка от финансова институция за даден проект или дейност, допринася за положителен имидж и повишено доверие сред контрагентите и клиентите на фирмата. Лайт Финанси може да ти предложи извънредно ниски лихви и гратисен период по лихва и главница от 3 месеца.

Имате нужда от бизнес кредит за оборотни средства? Предлагаме ви:

^

Лихва – 15% на година

^

Срок на издължаване – 12 месеца

Без доказване на доход при кандидатстване

Без такса за разглеждане на документите

За да кандидатствате за Бизнес кредит от Лайт Финанси, е необходимо:

Да управляваш собствен бизнес

Да имаш идея за развитие на бизнес или проект

Да имаш имот, който да послужи за обезпечение

Да проведеш разговор с наш специалист

Специалистите на Лайт Финанси ще работят с теб, за да предложат на Вашия Бизнес благоприятни условия за развитие.

FAQ

Имаш въпрос?

Може би ще откриеш отговора тук.

Виж често задаваните въпроси относно кредитирането

Готов ли си за най-добрата сделка?

Кандидатствай сега

Отнема само няколко минути

Поради обикновено дългия си срок и значително по-големия размер на заема е необходимо добре да проучим условията на институцията, към която ще се обърнем за ипотечен кредит. Подобен вид кредити освен банките, според Закона за кредитните институции (ЗКИ) имат право да предоствят и финансови институции вписани съгласно чл. 3а от същия закон в публичен регистър на БНБ.
Ако вече сте се уверили, че избраната от вас институция е регулирана от БНБ, вече може да проследите и други законови изисквания. От 2016г. е в сила Закона за кредити за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). Целта на този закон е да осигури защита на потребителите. Може би не всеки потребител ще има възможност да прочете, а и да разбере този закон, затова ние от Лайт Финанси  ще посочим най-важното, на което според нас трябва да се обърне внимание. Нека първо видим кой попада под обхвата на закона:

 1. По смисъла на ЗКНИП  ипотечен е кредититът на потребител, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, също така може и да е кредит, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот.
 2. Според разпоредбите на същия закон Потребител е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот, действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност.

За да сте сигурни, че условията по вашия договор за ипотечен кредит отговарят на ЗКНИП, то потърсете всички от задължителните компоненти, които трябва да съдържа договора ви за кредит като:

 •       Общ размер на кредита;
 •       Срок за изплащане;
 •       Лихвен процент – фиксиран или променлив, с описание как се формира променлив лихвен процент ;
 •       Годишен процент на разходите (ГПР*) с подробна информация за всички разходи;
 •       Погасителен план и начини на погасяване;
 •       Обща сума, дължима от потребителя;
 •       Разходи при предсрочно погасяване.

 

Също така трябва да знаете, че според ЗКНИП:

 •       Не може да се изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита.
 •       Не може да се събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие.
 •       Потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит.
 •       При предсрочно погасяване на договор за кредит, се заплаща такса в размер до едно на сто** от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. След този срок не се дължи такса при предсрочно погасяване.
 •       Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва.***

 

*     Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. Максималният размер на ГПР е 50%.

**   Максималният размер на таксата за предсрочно погасяване е 1% от предсрочно погасената сума и то само през първата година от срока на заема.

*** Законната лихва по просрочени задължения в левове и в чуждестранна валута, определена с постановление на Министерски съвет,е в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка плюс 10 процентни пункта. По данни на БНБ, (виж тук) от 02.2016г. до 05.2021г. основният лихвен процент е 0 (нула) процентни пункта.